Завантажити випуск
Титул
Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці

Бойченко К. С. Краудсорсинг у процесі розвитку підприємства  – с. 5-13

Іванова М. І. Класифікація логістичних систем – с. 13-20

Кукоба В. П. Упорядкувальний аспект організаційної культури підприємства: сутність, складові, основні атрибути – с. 20-30

Чужиков В. І., Диндар А. С.  Мистецька парадигма в креативній моделі глобального економічного простору  – с. 30-39

Теорія та практика стратегічного управління

Смолін І. В. Форми прояву та методичний інструментарій оцінювання конкурентоспроможності підприємства – с. 40-51

Швиданенко Г. О.  Ціннісно-орієнтована модель управління підприємством – с. 51-59

Інноваційні імперативи та інвестиційна діяльність

Жуков С. А.  Підвищення ефективності промислової галузі України на основі інноваційно-маркетингового інструментарію – с. 60-66

Чередник А. О.  Теоретичні аспекти поняття «венчурний бізнес» – с. 67-73

Чухраєва Н. М.  Трансфер технологій як генератор нових знань і компетенцій у розвитку сучасних підприємств – с. 73-82

Розвиток регіонів і галузей

Бесараб С. О.  Сучасні тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України – с. 83-90

Васильєва О. О.  Стратегічні напрями зростання продуктивності праці у сільському господарстві – с. 91-98

Ковінько О. М.  Практичні аспекти бізнес-діяльності аграрних підприємств в умовах міжнародної диверсифікації: оцінка привабливості міжнародних ринків – с. 99-107

Плотнікова М. Ф. Каталізатори інвестиційно-інноваційного розвитку на сільських територіях – с. 107-117

Приходченко Т. А.  Антикризове управління регіональним розвитком України – с. 118-126

Садовник О. В.  Розвиток форсайту та його вплив на прогнозування продуктово-ринкової стратегії агробізнесу в України – с. 126-136

Чайка В. О.  Сутність та особливості господарської діяльності підприємств на вітчизняному ринку овочів захищеного ґрунту – с. 137-146

Ефективність та результативність розвитку підприємств

Гончарук С. В.  Особливості вибору джерел фінансування підприємства  – с. 147-154

Іванова А. С., Голіонко Н. Г.  Концептуальні основи моделювання розвитку потенціалу наукомісткого виробництва – с. 155-160

Денісова О. О.  Керування змінами архітектури підприємства на основі міжкомпонентних зв’язків – с. 161-167

Норік Л. О.  Кластеризація видів економічної діяльності  – с. 167-173

Коцюба О. С.  Перспективна діагностика фінансової стійкості підприємства в ситуації інтервальної невизначеності даних прогнозної фінансової звітності – с. 173-189

Лабута А. В.  Проблеми визначення та підходи до розробки системи показників для сертифікації підприємств – с. 189-196

Олійник Я. В.  Інституціональні аспекти формалізації діяльності облікової служби підприємства  – с. 197-205

Павленко О. В.  Політичний маркетинг: сутність і сучасні концепції  – с. 205-216

Шафалюк О. К.  Ефективність і ризики сучасних інформаційних систем маркетингу  – с. 216-227

 


Download
 Title
Socio-economic processes in the transformational economy

Бойченко К. С. Crowdsourcing in the process of enterprise development – pp. 5-13

Іванова М. І. Classification of logistics systems – pp. 13-20

Кукоба В. П. An aspect of establishing of order in enterprise organizational culture: essence, components, basic attributes  – pp. 20-30

Чужиков В. І., Диндар А. С.  Culture paradigm of the global economic creative model  – pp. 30-39

Theory and practice of strategic management

Смолін І. В. Manifestations and methodical evaluation instruments of competitiveness of enterprises – pp. 40-51

Швиданенко Г. О.  Value-oriented management model for enterprise – pp. 51-59

Innovative imperatives and investment activity

Жуков С. А.  Improving the efficiency of the industrial sector in Ukraine based on innovative marketing tools  – pp. 60-66

Чередник А. О.  Theoretical aspects of the concept «business venture»  – pp. 67-73

Чухраєва Н. М.  Tесhnology transfer as a generator of new knowledge and competence in the development of modern enterprises  – pp. 73-82

Development of regions and industries

Бесараб С. О.  Modern trends of development of metallurgical companies in Ukraine – pp. 83-90

Васильєва О. О.  Strategic directions of labour productivity growth in agriculture – pp. 91-98

Ковінько О. М.  Practical aspects of the business activity of agricultural enterprises in the international diversification: assessment of appeal of international markets – pp. 99-107

Плотнікова М. Ф. Catalyst for investment and innovation development in rural areas  – pp. 107-117

Приходченко Т. А.  Crisis management the regional development of Ukraine  – pp. 118-126

Садовник О. В.  The development offoresight and its impact on the forecasting of the product-market strategy of agribusiness in Ukraine  – pp. 126-136

Чайка В. О.  The essence and characteristics of business enterprises in the national greenhouse vegetables market  – pp. 137-146

Efficiency and effectiveness of enterprise development

Гончарук С. В.  Sources of finance selection aspects  – pp. 147-154

Іванова А. С., Голіонко Н. Г.  Conceptual base of modeling of development of potential of knowledge intensive industries – pp. 155-160

Денісова О. О.  Enterprise architecture change management based on intercomponental relations – pp. 161-167

Норік Л. О.  Clusterization of types of economic activity  – pp. 167-173

Коцюба О. С.  Prospective diagnostics of enterprise financial sustainability in the case of interval data uncertainty of forecasting financial statements – pp. 173-189

Лабута А. В.  Problem definition and approaches to the development of indicators for certification enterprises – pp. 189-196

Олійник Я. В.  Institution aspects of formalization of activities of accounting service of the enterprises – pp. 197-205

Павленко О. В.  Political marketing: the essence and contemporary approaches  – pp. 205-216

Шафалюк О. К. Efficiency and risks of modern marketing information systems  – pp. 216-227

 


Завантажити випуск №39

Оберіть формат для завантаження

PDFAmazon KindleePubFB2MOBI
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно

Елекnронні публікації

Верба В.А., Поганяйло Я.В. Формування бізнес-моделі дошкільного навчального закладу: методично-прикладні аспекти (PDF)

Share