Завантажити випуск

 

Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці

Громоздова Л. В., Ільченко В. М. Збалансованість виміру сталого розвитку на регіональному рівні – с. 5-14
Погорелов Ю. С., Надьон Г. О. Криза в діяльності підприємства як рушійна сила його розвитку – с. 15-25
Тіпанов В. В. Пріоритети розвитку міжнародної торгівлі біотехнологічною продукцією – с. 26-34
Юрчик Г. М. Вплив циклічності економічного розвитку на ринок праці України – с. 35-49

Теорія та практика стратегічного управління

Довгань Д. А. Формування ефективної стратегії підвищення конкурентоспроможності експорту вітчизняних чорних металів з урахуванням закордонного досвіду – с. 50-57
Омельяненко В. А. Стратегічні аспекти забезпечення синергії інноваційних проектів – с. 58-67
Смолін І. В., Дрінь О. Я. Аналітична параметризація стратегічної конкурентоспроможності підприємства на продукційно-виробничому ринку – с. 67-76
Темченко О. А., Гук О. Ю. Обгрунтування стратегій стійкого розвитку виробничого підприємства в умовах економічної нестабільності – с. 77-85

Інноваційні імперативи та інвестиційна діяльність

Бесараб С. О. Комплексна модель управління інвестиційною діяльністю підприємств – с. 86-93
Диба М. І. Банківське кредитування інновацій в розвинених країнах – с. 94-100

Державне регулювання економіки

Солопенко Т. В. Аналіз видатків державного бюджету України та їх оптимізація – с. 101-110

Розвиток регіонів і галузей

Мартьянов М. П. Моделювання взаємозв’язку структурних перетворень та динаміки економік регіонів України – с. 111-121
Шафалюк О. К. Актуальні проблеми сегментування ринків і позиціонування брендів у розвитку маркетингу послуг, сучасних форматів конкуренції – с. 122-131

Ефективність та результативність розвитку підприємств

Диба О. М. Фінансова складова сталого розвитку корпорації – c. 132-138
Заяц О. В. Наукові передумови підвищення економічної ефективності автотранспортних підприємств – с. 139-148
Коцюба О. С. Аналіз підходів до нечітко-множинного оцінювання показника чистої теперішньої вартості – с. 149-166
Фролова Л. В., Семерунь Л. В. Економіко-математичне моделювання економічних результатів підприємства – с. 167-174
Шевчук Н. В., Германчук М. М., Швиданенко В. І. Оцінювання ефективності капіталоутворення на основі VBM-моделей – с. 175-184

 


Download
Socio-economic processes in the transformational economy

Gromozdova , L. V., and V. M. Іlchenko  Balanced measurement of sustasnable development of atregsonal level – pp. 5-14
Pogorelov, Y. S.,  and H. O. Nadеn Crisis in an enterprise activity as motive force of its development – pp. 15-25
Tipanov, V. V. Prioriteties of development of international trade of biotechnological products  – pp. 26-34
Юрчик Г. М. Impact of cyclicity of economic development on the national labour market – pp. 35-49

Theory and practice of strategic management

Dovgan, D. A. Building an effective strategy on increase export competitiveness for national ferrous metals including foreign experience – pp. 50-57
Omelyanenko, V. A.  The strategic aspects of an innovation priorities synergy ensuring – pp. 58-67
Smolin, I. V., and O. Ya. Drin  Enterprise’s strategic competitiveness analytical parametrization on industrial market – pp. 67-76
Temchenko, O. A., and O. Yu. Huk Substantiation of strategies of manufacturing business sustainability under unstable economic conditions – pp. 77-85

Innovative imperatives and investment activity

Besarab, S. O.  Complex management model of investment activity of enterprises  – pp. 86-93
Dyba, M. I.  Banking crediting of innovations in the development countries – pp. 94-100

State regulation of Economy

Solopenko, T. VAnalysis and optimization of state budget expenditures of Ukraine  – pp. 101-110

Development of regions and industries

Martyanov, M. P. Modeling relationship between structural changes and dynamics of regional economies of Ukraine – pp. 111-121
Shafalyuk, O. K.  Actual problems ofmarket segmentation and positioning of brands in the development of marketing services, modern formats of competition – pp. 122-131

Efficiency and effectiveness of enterprise development

Dyba, О. М.  Financial component of stable innovative development of corporation – pp. 132-138
Zaiats, O. VScientific background of increasing economic efficiency of motor companies  – pp. 139-148
Kotsyuba, O. SAnalysis of fuzzy-set evaluation approaches of net present value indicator  – pp. 149-166
Frolova, L. V., and L. V. Semerun  Economic-mathematical modeling of the company’s economic results – pp. 167-174
Shevchuk, N. V.,  M. M. Germanchuk, and V. I. Shvidanenko Estimation of efficiency of capitalization based on VBM models – pp. 175-184

Download issue # 40

Choose the format to download

PDFAmazon KindleePubFB2MOBI
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Share