Завантажити випуск
Титул
Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці

Дерев’янко О. Г. Логіка формування системи репутаційного менеджменту підприємств – с. 5-14
Гернего Ю. О. Прикладні аспекти ідентифікації параметрів людського розвитку – с. 14-22

Теорія та практика стратегічного управління

Гайванович Н. В. Перспективні напрями формування взаємодії між суб’єктами системи дистрибуції – с. 23-34
Кечеджи М. С. Вплив овертаймів на продуктивність праці та емоційний стан команди проекту – с. 34-43
Кизенко О. О. Рівень адаптивності стратегічного управління компаніями в цифровій економіці: досвід українських підприємств – с. 43-54

Інноваційні імперативи та інвестиційна діяльність

Диба О. М., Диба В. М. Фінансове забезпечення інноватизації виробництва – с. 5-64
Коцюба О. С. Інтервальне моделювання економічної привабливості реальних інвестицій – с. 64-80

Розвиток регіонів і галузей

Мазур Н. О., Ткачук А. В. Регіональні особливості забезпечення якості життя населення України – с. 81-89
Павленко О. В. Розвиток ринку освітніх послуг ВНЗ: актуальні тренди та прогнози – с. 89-98
Сагайдак М. П., Костинець В. В. Поведінкові реакції споживачів туристичних послуг у період кризи – с. 99-112
Чужиков В. І., Чужиков А. В. Дискурс-аналіз розвитку глобального медіаринку – с. 112-123

Ефективність та результативність розвитку підприємств

Магдалюк О. В. Розширення змістовного простору дослідження фундаментально-вартісного підходу до управління капіталом підприємства – с. 124-132
Норік Л. О. Моделювання показників діяльності за допомогою системи економетричних рівнянь – с. 132-140
Цемашко Ю. С. Когерентно-цільовий підхід до оцінювання економічних результатів діяльності національних машинобудівних підприємств – с. 140-151
Шатілова О. В., Когут В. І. Особливості оцінювання конкурентоспроможності продовольчо-зернового підприємства на основі системного підходу – с. 151-163

Дискусійний клуб

Ассонова М. О., Гребешкова О. М. Трансформація макросередовища бізнесу внаслідок запровадження інституту криптовалют – с. 164-175
Горбатько А. О., Гребешкова О. М. Ціннісний профіль освітньої програми як інструмент формування її конкурентних переваг – с. 175-185
Пархета Л. В. Страхова медицина як альтернативна модель організації охорони здоров’я в Україні – с. 186-192

 


Download
 Title
Socio-economic processes in the transformational economy

Derevianko, O. H.  The logic of formation of the company’s reputation management system – pp. 5-14
Gernego, Yu. O.  Applied aspects of human development parameters identification – pp. 14-22

Theory and practice of strategic management

Hayvanovych, N. V. Perspective directions for forming of interaction between subjects of a distribution system – pp. 23-34
Kechedzhy, M. SOvertimes impact on labor productivity and emotional status of a project team – pp. 34-43
Kyzenko, O. O. Adaptivity level of company strategic management in the digital economy: experience of Ukrainian enterprises – pp. 43-54

Innovative imperatives and investment activity

Dyba, O. M., and V. M. Dyba Financial support for innovative production – pp. 55-64
Kotsyuba, O. S. Interval modeling of real investment performance indicators – pp. 64-80

Development of regions and industries

Mazur, N. O., and A.V. Tkachuk Regional features of providing the quality of life of population of Ukraine – pp. 81-89
Pavlenko, A. VMarket development of high education services: actual trends and forecasts – pp. 89-98
Sahaidak, M. P., and V. V. Kostinets Behavior reactions of consumers of tourist services in the period of crisis – pp. 99-112
Chuzhykov, V. I., and A. V. Chuzhykov  Discourse-analysis of development of the global media market – pp. 112-123

Efficiency and effectiveness of enterprise development

Magdaliuk, O. V.  Extension of the content space of the investigation of the fundamental-cost approach to management of the capital of enterprise – pp. 124-132
Norik, L. OModeling of indicators of activity with the system of econometric equations – pp. 132-140
Tsemashko, Y. SCoherent-target approach to evaluation of economic results of national machine-building enterprises activities – pp. 140-151
Shatilova, O. V., and V. I. Kogut  Estimation features of food-grain-growing enterprise competitiveness based on systems approach – pp. 151-163

Debating society

Assonova, M. O., and O.M. Hrebeshkova Transformation of business macro-environment as a result of genesis of the institute of cryptocurrencies – pp. 164-175
Horbatko, A. O., and O. M. Hrebeshkova Value profile of educational program as a tool for forming its competitive advantages – pp. 175-185
Parkheta, L. V. Insurance medicine as an alternative model of health organization in Ukraine – pp. 186-192

Download issue # 41

Choose the format to download

PDFAmazon KindleePubFB2MOBI
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно

Електронні публікації

Верба В. А., Сікан К. С. Трансформація маркетингових комунікацій за умов використання технологій Big Data (PDF)

Share