Форма рецензування для друку (PDF) →

 

Форма он-лайн рецензування →

Порядок рецензування

Випусковий редактор передає статтю рецензенту для підготовки експертного висновку щодо доцільності опублікування поданого матеріалу в збірнику. При цьому рецензент не має даних про автора статті, а автор не отримує інформацію про рецензента (редакція дотримується принципу подвійного сліпого рецензування).

Рецензент оцінює (за 10-баловою шкалою):

 • актуальність;
 • наукову цінність;
 • практичну значущість;
 • оригінальність викладених ідей;
 • адекватність методичного інструментарію дослідження;
 • загальне оформлення викладеного матеріалу.

У разі, якщо за певним критерієм рецензент надає оцінку менше 5 балів, він має прокоментувати таке своє рішення.

Якщо загальна оцінка рецензента виявляється менше 30 балів, редакція відхиляє поданий матеріал, про що повідомляє автора.

Якщо оцінка рецензента коливається в межах 30-60 балів, редакція інформує автора про зроблені реценезентом зауваження та надані коментарі, а також про остаточне рішення щодо публікації статті. Автору може бути запропоновано доопрацювати текст та повторно подати статтю до редакції. Треба враховувати, що у разі значного допрацювання матеріалу стаття може бути повторно рецензована.

Якщо рецензент дає позитивну оцінку поданому матеріалу, стаття приймається до публікації, про що редакція повідомляє автора.

Зобов’язання рецензента

Рецензент зобов’язується:

 • не поширювати інформацію, до якої отримує доступ під час роботи з неопублікованими матеріалами;
 • у разі наявності конфлікту інтересів (впізнавання автора статті, спільних з ним досліджень/публікацій протягом останніх трьох років, роботи в одному структурному підрозділі організації тощо), рецензент має повідомити про це редакцію;
 • підготувати рецензію та подати її до редакції протягом двох тижнів з моменту отримання матеріалів для рецензування. У разі затримки підготовки рецензії рецензент має повідомити про це редколегію;
 • чітко та аргументовано формулювати свої зауваження, оскільки всі коментарі рецензента передаються автору для ознайомлення (без розкриття особи рецензента);
 • надіслати оригінал рецензії за своїм підписом на адресу редколегії.

Зобов’язання редколегії перед рецензентом

Редколегія зобов’язується:

 • не оголошувати автору інформацію про рецензента;
 • підбирати статті для рецензування відповідно до наукових інтересів рецензента;
 • за бажанням рецензента публікувати розгорнуті рецензії на статті;
 • всебічно сприяти підвищенню зацікавленості рецензента у співпраці з редакцією збірника (у т. ч. шляхом неухильного зростання якості публікацій та просування збірника у світовому науковому просторі).
Share