Увага! Для зручності авторів доступні для завантаження файли шаблонів (у форматі RTF):
Текстовий оригінал статті

До розгляду редколегії приймаються наукові статті українською та англійською мовами, які відповідають профілю збірника, написані спеціально для нього (оригінальні) та відповідно оформлені.

Автор має підтвердити, що подана до збірника стаття раніше не публікувалася та не подана для публікації в інші видання. Подаючи статтю до збірника автор погоджується на її розповсюдження у друкований та електронний спосіб та не заперечує проти оприлюднення даних про себе (прізвища, ім’я, по-батькові, наукового ступеню, вченого звання, місця роботи та посади, електронної пошти та персональних наукових ідентифікаторів).

Усі статті, прийняті до розгляду редколегією збірника, перевіряються на унікальність тексту (програмним забезпеченням Advego Plagiatus) та рецензуються на предмет їх відповідності профілю видання та вимогам щодо наукових статей. Унікальність змістовної частини тексту статті (без заголовків, анотацій та списку використаної літератури) повинна складати не менше 90%.

Статті, відхилені редколегією та рецензентами, можуть бути повернені авторам для доопрацювання (за їх вимогою).

Рекомендований обсяг статті — 12-24 сторінки або до 20-40 тис. символів з пробілами.

Мова статей — українська, англійська.

Для кожної статті має бути визначено УДК.

Процедура рецензування статті

Усі статті, подані до редакції, проходять обов’язкове рецензування за таким порядком:

 • Надісланий текст перевіряється секретарем редколегії на предмет відповідності тематиці збірника та загальним вимогам щодо оформлення. У разі невідповідності тематики та/або поданої статті проблематиці збірника стаття повертається автору з відповідними коментарями. Якщо автор приймає рішення виправити вказані недоліки, він може подати статтю вдруге.
 • Текст статті перевіряється на плагіат (за допомогою програмного забезпечення Advego Plagiatus). Унікальність змістовної частини тексту статті (без заголовків, анотацій та списку використаної літератури) повинна складати не менше 90%. У разі перевищення цієї межі, стаття повертається автору без можливості її повторного подання на розгляд редколегії.
 • Якщо текст статті успішно пройшов перевірку на плагіат, випусковий редактор передає статтю рецензенту для підготовки експертного висновку щодо доцільності опублікування поданого матеріалу в збірнику. При цьому рецензент не має даних про автора статті, а автор не отримує інформацію про рецензента (редакція дотримується принципу подвійного сліпого рецензування). З формою рецензії можна ознайомитись тут.
 • Рецензент оцінює (за 10-баловою шкалою): актуальність, наукову та практичну значущість, оригінальність викладених ідей, адекватність методичного інструментарію дослідження та загальне оформлення викладеного матеріалу. У разі, якщо за певним критерієм рецензент надає оцінку менше 5 балів, він має прокоментувати таке своє рішення. Якщо загальна оцінка рецензента виявляється меншою за 30 балів, редакція відхиляє поданий матеріал, про що повідомляє автора. Якщо оцінка рецензента коливається в межах 30-60 балів, редакція інформує автора про зроблені рецензентом зауваження та надані коментарі, а також про остаточне рішення щодо публікації статті. Автору може бути запропоновано доопрацювати текст та повторно подати статтю до редакції. Треба враховувати, що у разі значного допрацювання матеріалу стаття може бути повторно рецензована. Якщо рецензент дає позитивну оцінку поданому матеріалу, стаття приймається до публікації, про що редакція повідомляє автора.

Рекомендована структура статті, підготовленої українською мовою 

1.  Анотація українською мовою (обсягом від 50 до 100 слів або до 800 символів з пробілами). Необхідно лаконічно визначити об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження, зазначити використані методи та ключові результати дослідження. Текст анотації має надавати читачеві чітке уявлення про зміст статті та здобуток автора у проведеному дослідженні.

2. Ключові слова українською мовою (5-8 слів).

3. Вступ (300-500 слів або 1500-3500 символів з пробілами). У вступі розкривається актуальність теми дослідження, робиться постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними завданнями (з обов’язковим оглядом літератури, яка вивчена автором в контексті досліджуваної теми, та посиланнями в тексті на літературу, яка була використана). Автор повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує.

4. Постановка завдання (500-1000 слів або 3500-7000 символів з пробілами). Автор має сформулювати цілі, завдання дослідження, а також описати логіку дослідження з обґрунтуванням вибраних для цього  наукових методів .

5. Результати (до 1500-3000 слів або 9000-18000 символів з пробілами), де автор викладає основний матеріал проведеного дослідження з висвітленням отриманих наукових результатів, надає свої коментарі щодо їх новизни/специфіки та важливості для подальшого вивчення досліджуваної проблеми.

6. Висновки (1000-2000 слів або 3500-7000 символів з пробілами). Автором формулюються наукова новизна, теоретичне і практичне значення дослідження, перспективи подальших наукових розвідок (дискусій) в даному напрямку.

7. Література (список використаних джерел, на які є посилання у тексті). Список літератури складається у порядку згадування. До нього слід включати лише джерела, на які є посилання у тексті статті. Посилання на праці всіх науковців, прізвища яких згадуються в тексті статті, та джерела статистичних даних обов’язкові. Якщо ресурс має унікальний ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier — Ідентифікатор цифрового об’єкта) або інший постійний ідентифікатор, обов’язково зазначати його наприкінці бібліографічного опису джерела! Для полегшення процесу оформлення списку літератури, радимо використовувати сервіс VAK.in.ua. Звертаємо увагу авторів, що у 2015 році з прийняттям нового державного стандарту ДСТУ 8302:2015 “Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання” правила оформлення бібліографічного опису дещо спростилися.

Приклади оформлення джерел згідно ДСТУ 8302:2015 “Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”:

 • Статистичні збірники

Україна в цифрах. 2007: стат. зб./Держ. ком. статистики України. Київ: Консультант, 2008. С. 185— 191.

 • Закони

Про видавничу справу: Закон України за станом на 20 берез. 2004 р./Верховна Рада України. Київ: Парлам. вид-во, 2004. 17, [3] с. (Закони України).

 • Навчальні видання

Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г Кредитування та ризики: навч. посіб. Київ, 2008. 213 с.

 • Монографії

Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія/Азаренкова Г М. та ін. Київ, 2011. 406 с.

Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні: монографія/Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2010. 447 с.

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології: вибр. твори. Київ: Рад. шк., 1983. Т. 1. 480 с.

Правова основа діяльності органів державної влади/упоряд. Любченко П. М. Харків, 2010.

 • Патенти

Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.

 • Нормативні документи

ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація).

 • Багаточастинні документи

Енциклопедія історії України: у 10 т./ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін.; НАН історії України, Ін-т історії України. Київ: Наук. думка, 2005. Т 9. С. 36— 37.

 • Статті

Сенченко М. Чи вміємо ми читати?//Вісник Книжкової палати. 2012. № 3. С. 3.

 • Словники

Криворучко О. Ю. Сучасна архітектура: термінол. слов./Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів, 2008. С. 87.

 • Електронні ресурси локального доступу

Кожухівський А. Д. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування [Електронний ресурс]: практикум/Черкас. держ. технол. ун-т. Електрон. текст, дані. Черкаси , 2009. 1 електрон. опт. диск (CD-R).

Про відзначення 150-річчя з дня народження видатного вченого Володимира Івановича Вернадського [Електронний ресурс]: проект постанови Верховної Ради України. Документ не було опубліковано. Доступ із інформ.-правової системи «ЛІГА- ЗАКОН».

 • Електронні ресурси віддаленого доступу

Берташ В. Пріоритети визначила громада // Голос України: електрон. версія газ. 2012. № 14 (5392). Дата оновлення: 04.08.2012. URL: http://www.qolos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf (дата звернення: 06.08.2012).

Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українськопольських відносинах // Економіка. Управління. Інновація: електрон. наук. фахове вид. 2012. 12 ДСТУ 8302:2015 № 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/ e-/journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf (дата звернення: 17.06.2013).

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 08.02.2012).

 • Сайти

Книжкова палата України: сайт. URL: http://www.ukrbook.net

 • Архівні документи

Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки//ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8— 12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1— 3.

Наукове товариство ім. Шевченка//Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1— 7

Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р.//ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64, 64 зв., 71.

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-7008. Украинская библиотека им. С. Петлюры в Париже. 1922 — 1940. Оп. 1. Д. 65. Каталог книг по истории Украины и другим вопросам на украинском языке, 1908— 1940. 80 л.

Sygn.126. Wisyta Generalna dekanatu Patenskiego w roku 1793. 1793 r. 57 k

 

8. Література англійською мовою. Після заголовка References наводиться транслітерований список використаних джерел, оформлений у відповідності до стандарту Chicago 15th Edition (Author-Date System) та поданий у такому ж порядку, як й список літератури мовою оригіналу. Власні назви, прізвища та імена слід транслітерувати згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею” (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п). Для спрощення процесу транслітерації радимо скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia/. Після транслітерованої назви твору необхідно навести у квадратних дужках (клярмах) переклад цієї назви англійською мовою. Для спрощення процесу створення References у форматі Chicago рекомендуємо використовувати онлайн-сервіс http://bibme.org/chicago/. Наприкінці кожної з позицій списку (за виключенням англомовних джерел) необхідно зазначити мову її оригіналу, наприклад: [in Ukrainian], [in Russian].

Приклади оформлення джерел для References (за стандартом Chicago):

 • Книги та глави книг

Smith, John, Jane Doe, and Bob Anderson. The Sample Book. Pittsburgh: BibMe, 2008.

Smith, John. “The First Chapter.” Chap. 1 in The Sample Book. Pittsburgh: BibMe, 2008.

Smith, John. The Sample Book. 2nd ed. Pittsburgh: BibMe, 2008.

Smith, John. The Sample Book. 1920. Reprint, Pittsburgh: BibMe, 2008.

Nalyvaiko, Anatolii P., and Olena M. Hrebeshkova, eds. Stratehiia Pidpryiemstva U Postindustrialnii Ekonomitsi [Strategy of the company in postindustrial economics]. Kyiv: KNEU, 2017 [in Ukrainian].

Hrebeshkova, Olena M. “Doslidnytskyi universytet u reliatsiinomu prostori ukrainskoho biznesu: zavdannia ta formy vzaiemodii [Research University in the relational space of Ukrainian business: tasks and forms of interaction].” Chap. 4.1 in Stratehiia pidpryiemstva: zmina paradyhmy upravlinnia ta innovatsiini rishennia dlia biznesu [Strategic partnership: a paradigm of governance and innovation for business]. Kyiv: KNEU, 2015 [in Ukrainian].

 • Газети та публіцистичні видання

Smith, John. “Steelers win Super Bowl XLIII.” Pittsburgh Post-Gazette, February 2, 2009.

Smith, John. “Steelers win Super Bowl XLIII.” Pittsburgh Post-Gazette, February 2, 2009. http://www.post-gazette.com/news/super_bowl_xliii.html (accessed February 21, 2009).

Smith, John, and Jane Doe. “Obama inaugurated as President.” Time, January – February 2009.

Smith, John. “Obama inaugurated as President.” Time, January 21, 2009. http://www.time.com/news/obama_inaugurated.html (accessed February 21, 2009).

Hrebeshkova, Olena O., Grebeshkov, Oleksii M., and Olena O. Kyzenko. “Praktyky zmishanoho navchannia v universyteti [Practices of international studies at the university].” Informatsiinyi visnyk Instytutu vyshchoi osvity DVNZ «KNEU imeni Vadyma Hetmana», 4,  2017 [in Ukrainian].

 • Сайти та онлайн-публікації

Smith, John. “Obama inaugurated as President.” CNN.com. http://www.cnn.com/POLITICS/01/21/obama_inaugurated/index.html (accessed February 1, 2009).

Mykhailenko, Olena, Hrebeshkova, Olena, and Todd J. B. Blayone. “Pershyi v Ukraini kolaboratyvnyi konstruktyvistskyi onlain-kurs “Kulturni vymiry ta profesiini stratehii” – rezultat ukrainsko-kanadskoi spivpratsi [The first-ever online creative constructive online course “Cultural Vimiri and Professiona strategii” – the result of the Ukrainian-Canadian spvpratsi].” Osvitni trendy. http://www.edu-trends.info/online-course-kneu-uoit/ (accessed 04.05.2016).

 • Статті

Smith, John. “Studies in pop rocks and Coke.” Weird Science 12 (2009): 78-93.

Smith, John, and Jane Doe. “Studies in pop rocks and Coke.” Weird Science 12 (2009): 78-93.

Smith, John. “Studies in pop rocks and Coke.” Weird Science 12 (2009): 78-93. http://www.weirdscience.org/articles/id=1212 (accessed February 21, 2009).

 • Інтерв’ю

Smith, John, and Jane Doe. Interview with Bob Anderson. Personal interview. Pittsburgh, February 11, 2009.

Jolie, Angelina. Interview with Steve Kroft. 60 Minutes. CBS, WCBS, February 3, 2009.

Jolie, Angelina. Interview with John Smith. Newsweek, February 3, 2009.

Smith, John. Interview by Bob Anderson. Tape recording. New York City, March 5, 2009.

 • Лекції, публічні виступи

Pausch, Randy. “Really Achieving Your Childhood Dreams.” Lecture, Journeys from Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, September 18, 2007.

Pausch, Randy, and Jai Pausch. “Really Achieving Your Childhood Dreams.” Lecture, Journeys from Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, September 18, 2007.

Pausch, Randy. “Character Interactions.” Class lecture, Building Virtual Worlds from Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, February 25, 2005.

 • Енциклопедії

Smith, John, and Jane Doe. Encyclopaedia Britannica, 8th ed., s.v. “Internet.” Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2009.

Encyclopaedia Britannica, 8th ed., s.v. “Internet.” Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2009.

Encyclopaedia Britannica, 8th ed. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2009.

Smith, John. Encyclopaedia Britannica, 8th ed., s.v. “Internet.” Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2009. http://www.britannica.com/articles/id=2533 (accessed February 21, 2009).

 

9. Назва статті, дані про автора, анотація та ключові слова російською на англійською мовами. Анотація англійською мовою повинна бути розширеною, обсягом 200-250 слів (не менше 1800 знаків). Анотація англійською мовою має бути: інформативною (без загальних слів); оригінальною (не копіювати скорочену анотацію, подану національною мовою); змістовною (відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованою (необхідно розкрити такі елементи, як предмет, тема, мета, метод або методологія, результати, область застосування результатів, висновки); грамотною (повинна бути написана якісною англійською мовою). Приклад оформлення метаданих статті англійською мовою:

MECHANISMS OF IMPACT OF REPUTATIONAL MANAGEMENT ON BUSINESS RESULTS CLASSIFICATION OF LOGISTICS SYSTEMS

Olena H. Derevianko,
Dr. Sc. (Econ.), Associate Professor, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
derevyanko@pr.ua

Abstract. In the article … (250 words or 1800 characters).

Keywords: trust, stakeholders, brand «advocates», contract theory, reputation rents, reputation antifragility.

Дивитись вимоги до статей, підготовлених англійською мовою

Вимоги до оформлення авторського текстового оригіналу

 • Для набору тексту використовується текстовий редактор Microsoft Word. Допустимі формати файлів для збереження текстового оригіналу: DOC, DOCX, RTF.
 • Формат паперу – А4.
 • Шрифт – Times New Roman Cyr 14
 • Міжрядковий інтервал – 1,5
 • Абзац – 10 мм.
 • Нумерація сторінок – внизу сторінки праворуч.
 • Поля на сторінці: ліве, праве, верхнє, нижнє – 2 см.
 • Рисунки, таблиці, переліки, примітки, виноски, формули та рівняння, посилання оформлюються у відповідності до пп. 7.5-7.11 ДСТУ 3008:2015 “Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення”. Рисунки та таблиці подають безпосередньо після тексту, в якому їх згадано вперше, або на наступній сторінці. Нумерація всіх графічних об’єктів (рисунків, таблиць, формул) наскрізна. На кожну таблицю (рисунок) має бути посилання в тексті статті із зазначенням її (його) номера!
 • Ілюстрації до статей (схеми, графіки, діаграми) виконуються у чорно-білій гамі за допомогою графічного редактора, вбудованого у Microsoft Word. Кольорові ілюстрації не вітаються.
 • Формули набираються в редакторі Microsoft Equation (3.0).

До редакції подається (через розділ веб-сайту “Надіслати статтю“):

 • Дані про автора (авторів) – у форматі онлайн-анкети, яка відкривається для заповнення при зверненні
 • Текстовий оригінал (у форматі DOC, DOCX або RTF) – завантажити шаблон (RTF).
 • Файли ілюстрацій (у форматах ВМР, PNG, TIF, JPG, GIF)

Умови оплати публікацій в збірнику

 • Гонорари за статті не виплачуються.
 • Збірник видається на умовах самоокупності.
 • Рахунок на оплату виставляється автору тільки після схвалення статті редколегією на основі позитивної рецензії незалежного рецензента, відсутності в тексті ознак плагіату та інших порушень автором принципів академічної доброчесності та відповідності оформлення тексту статті встановленим редколегією вимогам.
 • Автор може відмовитися від друкованого авторського екзамляру збірника. При цьому вартість передвидавничої підготовки складатиме 25 грн. за сторінку авторського тексту.
 • Вартість друкованого екземпляру збірника з урахуванням його передвидавничої підготовки та пересилання автору складатиме 35 грн. за сторінку авторського тексту.
 • Вартість може змінюватись внаслідок зміни тарифів та інших видавничих витрат, про що редакція повідомляє автора завчасно.
Share