Всі статті, подані до редакції, проходять обов’язкове рецензування за таким порядком:

  • Надісланий текст перевіряється секретарем редколегії на предмет відповідності тематиці збірника та загальним вимогам щодо оформлення. У разі невідповідності тематики та/або поданої статті проблематиці збірника стаття повертається автору з відповідними коментарями. Якщо автор приймає рішення виправити вказані недоліки, він може подати статтю вдруге.
  • Текст статті перевіряється на плагіат (за допомогою програмного забезпечення Advego Plagiatus). Унікальність змістовної частини тексту статті (без заголовків, анотацій та списку використаної літератури) повинна складати не меньше 90%. У разі перевищення цієї межі, стаття повертається автору без можливості її повторного подання для розгляду редколегією.
  • Якщо текст статті успішно пройшов перевірку на плагіат, випусковий редактор передає статтю рецензенту для підготовки експертного висновку щодо доцільності опублікування поданого матеріалу в збірнику. При цьому рецензент не має даних про автора статті, а автор не отримує інформацію про рецензента (редакція дотримується принципу подвійного сліпого рецензування). З формою рецензії можна ознайомитись тут.
  • Рецензент оцінює (за 10-баловою шкалою): актуальність, наукову та практичну значущість, оригінальність викладених ідей, адекватність методичного інструментарію дослідження та загальне оформлення викладеного матеріалу. У разі, якщо за певним критерієм рецензент надає оцінку менше 5 балів, він має прокоментувати таке своє рішення. Якщо загальна оцінка рецензента виявляється менше 30 балів, редакція відхиляє поданий матеріал, про що повідомляє автора. Якщо оцінка рецензента коливається в межах 30-60 балів, редакція інформує автора про зроблені реценезентом зауваження та надані коментарі, а також про остаточне рішення щодо публікації статті. Автору може бути запропоновано доопрацювати текст та повторно подати статтю до редакції. Треба враховувати, що у разі значного допрацювання матеріалу стаття може бути повторно рецензована. Якщо рецензент дає позитивну оцінку поданому матеріалу, стаття приймається до публікації, про що редакція повідомляє автора.
Share